دست برداریم از :
اگر شانس بیاورم ...
اگر دولت حقوق‌ها را اضافه کند ...
اگر خانمم این ‌طوری بود ...
اگر اوضاع این شکلی بشود ...
و نظایر این‌ها ...
می‌دانید همه این اگرها برای چیست؟
برای اینکه :
من تغییر نکنم !
من همین که هستم باشم ، ولی اوضاع بهتر بشود !
از این اگرها خودت را رها کن ...
اگر به دنبال بهتر شدن اوضاع هستی باید خودت عوض بشی ...

منبع : قدرت ذهن |دست برداریم از...
برچسب ها : اوضاع